Menu

Coaching Studio

Šta je Coaching?

Pod terminom COACHING podrazumijeva se proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenta, pri čemu coach vodi i podržava klijenta, u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namjera.

Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ga u stanje da ciljano upotrijebi svoje najbolje sposobnosti. Coaching proces je najčešće krajnje ličan i jedino je moguć unutar sredine koja je sigurna i strogo povjerljiva..
 

"Ponekad postoje situacije u životu, bilo na poslu ili privatno, kada nam je potrebna podrška coacha, kao neutralne osobe, koja nije dio niti našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i može potpuno nepristrasno da nas podrži i prati kroz izazovnu situaciju."
 

 

 

VAŽNO: Coaching nije psihoterapija, niti može zamijeniti rad sa psihoterapeutom.

Coach radi samo sa zdravim i funkcionalnim klijentima, koji žele:

 • poboljšati svoje rezultate u određenoj životnoj oblasti
 • preispitati svoje vrijednosti, ograničavajuća i podržavajuća uvjerenja
 • kreirati životnu viziju, kao i jasne kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • donijeti pravu odluku, u pravo vrijeme
 • unaprijediti karijeru ili pronaći svoj talenat i pokrenuti vlastiti biznis
 • pojačati motivaciju i uvesti zdrave navike,
 • bolje upravljati vremenom i stresom,
 • poboljšati svoje komunikacijske sposobnosti

 

Zakažite besplatnu sesiju

Šta je NLP?

NLP potiče od skraćenice - Neuro Lingvističko Programiranje, a predstavlja komunikacioni i motivacioni model koji je razvijen još sedamdesetih godina u SAD-u. John Grinder i Richard Bandler razvili su ovaj model analizirajući i modelujući veoma precizno rad najuspešnijih psihoterapeuta tog vremena - Miltona Eriksona, Virdžiniju Satir i Frica Perlsa.

NLP model se  može primjeniti u gotovo svakoj oblasti - u coachingu, rukovođenju, komunikaciji, prodaji, sportu, zdravstvu, partnerstvu, retorici, prezentaciji, vaspitanju, obrazovanju, poslovanju.

Coaching je zanat, a NLP alat!

Za coach-a koji je završio NLP edukaciju, brojne efikasne NLP tehnike predstavljaju odličan "alat" tokom rada sa klijentom, u zavisnosti od trenutnog izazova s kojim se klijent suočava.


Nabrojaću samo neke pojmove i efikasne tehnike:

 • NLP tehnike za kreiranje vizije i programiranje cilja po NLN-u (Neuro-Logički Nivoi)
 • Tehnike sidrenja
 • Reprezentativni sistemi (Vizuelni-Auditivni-Kinestetički)
 • Metaprogrami i Metamodel
 • Feedback, Raport, Kalibriranje
 • Submodaliteti i napredni submodaliteti
 • Modelovanje uspješnih strategija
 • Diznijeva strategija kreativnosti
 • Mijenjanje i čišćenje vremenske linije, Reimprinting
 • Unutrašnjji tim & Parts party
 • Swish obrazac i Tehnika oživljavanja
 • Reframing konteksta i značenja & Six Steps Reframing
 • Miltonovi jezički obrasci
 • TCI model
 • 4MAT Sistem prezentacije

 

Coaching proces:

Po sklapanju Ugovora o coachingu, slijedi serija coaching sesija, u okviru kojih:

 • Caoch obezbjeđuje sigurne uslove za coaching i povjerljivu atmosferu
 • pažljivo sluša, posmatra klijenta, njegovu neverbalnu i verbalnu komunikaciju
 • obraća pažnju na kritične riječi, ograničavajuća uvjerenja i način kako klijent razmišlja
 • postavlja moćna pitanja - koja navode klijenta da preispituje potencijalne prepreke
 • zajedno sa klijentom traga za pravim rješenjima
 • obavještava klijenta o progresu, sugeriše aktivnosti i zadatke koje klijent treba ispuniti
 • podržava, bodri i brine o klijentu.